Shinji Kagawa's FIFA 21 Items


Shinji Kagawa's FIFA 20 Items


Shinji Kagawa's FIFA 19 Items


Shinji Kagawa's FIFA 18 Items


Shinji Kagawa's FIFA 17 Items


Shinji Kagawa's FIFA 16 Items


Shinji Kagawa's FIFA 15 Items


Shinji Kagawa's FIFA 14 World Cup Items


Shinji Kagawa's FIFA 14 Items


Shinji Kagawa's FIFA 13 Items


Shinji Kagawa's FIFA 12 Items


Shinji Kagawa's FIFA 11 Items