Jefferson Farfan's FIFA 20 Items


Jefferson Farfan's FIFA 19 Items


Jefferson Farfan's FIFA 18 Items


Jefferson Farfan's FIFA 15 Items


Jefferson Farfan's FIFA 14 Items


Jefferson Farfan's FIFA 13 Items


Jefferson Farfan's FIFA 12 Items


Jefferson Farfan's FIFA 11 Items


Jefferson Farfan's FIFA 10 Items